Regulamin

Regulamin dotyczący składania zamówień i realizacji zleceń (wykonania usług lub dostarczenia towarów) przyjmowanych przez wykonawcę od zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków przekazu służących do zawierania umowy na odległość:

1. Wszelkie prace nie wymienione w zakresie oferty podlegają dodatkowemu wynagrodzeniu wykonawcy na podstawie aktualizacji oferty i określeniu nowych warunków realizacji.

2. Przekazanie zamawiającemu autorskich praw majątkowych umożliwiających wykorzystanie utworu na wszystkich polach eksploatacji oraz przekazanie plików cyfrowych umożliwiających edycję i modyfikowanie utworu (przedmiotu realizacji zlecenia), podlega dodatkowemu wynagrodzeniu wykonawcy na podstawie oddzielnej oferty.  Do czasu formalnego przekazania zamawiającemu, potwierdzonego na piśmie, autorskie prawa majątkowe pozostają przy wykonawcy.

3. Zlecenie zostanie wykonane w terminie określonym w ofercie pod warunkiem przekazania przez zamawiającego wszystkich niezbędnych do realizacji zlecenia wytycznych i materiałów. Termin ten będzie liczony od dnia otrzymania wyżej wymienionych wytycznych i materiałów.

4. Określony w ofercie realizacji zlecenia termin nie obejmuje czasu przekazania przez zamawiającego ewentualnych uwag do przedmiotu realizacji zlecenia oraz wprowadzenia przez wykonawcę zmian lub poprawek na podstawie tych uwag.

5. Jeśli oferta nie stanowi inaczej, Zamawiającemu przysługuje możliwość wprowadzenia do 3 poprawek lub zmian w przedmiocie realizacji zlecenia. Rozszerzenie tych możliwości o kolejne poprawki lub zmiany może wiązać się z dodatkowym wynagrodzeniem uzgodnionym przez Strony.

6. Jeśli oferta nie stanowi inaczej, przedmiot realizacji zlecenia zostanie przekazany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail zamawiającego.

7. Brak wniesienia uwag przez zamawiającego do przedmiotu realizacji zlecenia w ciągu 3 dni od przekazania zamawiającemu przedmiotu zlecenia, będzie oznaczał milczącą zgodę na kontynuowanie i zakończenie prac stanowiących podstawę do wystawienia faktury VAT za wykonane prace.

8. Termin realizacji zlecenia może ulec zmianie na skutek: działania siły wyższej, konieczności rozszerzenia zakresu prac w celu realizacji zlecenia, wprowadzenia przez zamawiającego zmian lub poprawek do przedmiotu zlecenia, niedyspozycji spowodowanej chorobą i innych powodów niezależnych od którejkolwiek ze stron.

9. Jeśli oferta nie stanowi inaczej, zamawiający zobowiązuje się zapłaty wynagrodzenia do 7 dni od dnia przekazania przedmiotu zlecenia drogą elektroniczną, na podstawie wystawionej przez wykonawcę faktury VAT. Faktura VAT zostanie przekazana przez wykonawcę drogą elektroniczną na adres e-mail zamawiającego.

10. Warunkiem przyjęcia i realizacji zlecenia zgodnie z ofertą jest podanie danych zamawiającego niezbędnych do wystawienia faktury VAT: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby firmy, NIP firmy, nr telefonu, adres e-mail.

11. W sprawach nie uregulowanych w ofercie i powyższych ustaleniach dotyczących realizacji zlecenia, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.